Regulamin „Sun Resort”

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie „Sun Resort” w Sławie 67-410 przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19

 2. Opiekunem Gościa jest recepcja Sun Resort.

 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Sun Resort (z góry), bądź w przypadku rezerwacji internetowych w momencie rezerwacji.

 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Sun Resort w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

 5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Sun Resort zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.

 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 7. Pokój w Sun Resort wynajmowany jest na doby.

 8. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

 9. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.30 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 11. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

 12. Sun Resort uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

 13. Sun Resort ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 14. Na życzenie Gościa Sun Resort świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.

 15. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 16. Sun Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na parkingu. 

 17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

 19. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 80 zł brutto.

 20. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 21. Sun Resort przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w  pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.

 22. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.

 23. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.

 24. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 25. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

 26. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.

 27. W Sun Resort dostępna jest sieć bezprzewodowa Wi –Fi przeznaczona do użytku gości hotelowych sieć „Sun Resort” Hasło : milegopobytu2018

 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, oraz podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

 29. Sun Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Sun Resort.

 30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz Sun Resort.

 31. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 32. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 33. Sun Resort nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

 34. W przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, oraz opuszczenia obiektu przed końcem rezerwacji nie przysługuje prawo zwrotu środków za niewykorzystany pobyt

 35. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Sun Resort jest sąd właściwy dla Sun Resort.

© 2017 by Sun Resort. Proudly created by M&M